Faraz Ferid Rabbani

Faraz Ferid Rabbani, i lindur në Karaçi të pakistanit, i rritur në Toronto të Kanadasë.

Autor i dy librave te publikuara: “Sufizmi dhe Karakteri i mire” dhe “Bazat e domosdoshme të Islamit: Besimi, Namazi, & Shtegu e shpëtimit sipas shkollës Hanefite. (White Thread Press, 2004.)

I diplomuar ne Universitetin e Torontos ne Ekonomi dhe Tregti. Pas diplomimit udheton per ne Siri, Damask per te mesuar diturite fetare.

Në Damask ai studioi Arabisht, Akaid, Logjikë Islame, Fikhun Hanefij, Fikhun Shafi, Usuli Fikh dhe Hadith më një numër dijetarësh ku përfshihën Shejh Hejthem Idilbi, Shejh Abdel-Rrahman Harsa, Shejh Abdel-Halim Ebu She`r, Shejh Umer el-Sebagh, Shejh Xhihad Brown, Shejh Mu’min el-Enan, Shejh Hasan el-Hindi, Sejidi Shejh Edib Kelas, Shejh Muhamed Xhumuah, Shejh Abdelrrezak el-Helebi dhe Ustadh Mahmud el-Bejruti.

Ishte pjesmarres ne “Sunnipath” qe prej themelimit deri kah fundi i vitit 2008, kur nisi “SeekersGuidance” (http://seekersguidance.org/)

Përktheu: Fatih Ibrahimi